Bisonspoor 3002 - B505, 3605 LT Maarssen +31 346 - 556 376 Ma-Vrij: 09:00 - 17:00 uur
  Login   Registreren

Zorginformatie voor Professionals

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP) is een actieve patiëntenorganisatie die zich inzet voor de belangen van patiënten die lijden aan Sjögren of het non-Sjögren sicca, in de meest brede zin van het woord.

Dit doen we vanuit een landelijke bestuursorganisatie, kantoorhoudend te Maarssen en met ondersteuning van een Medisch Advies College, bestaande uit hoogleraren en artsen van Academische Ziekenhuizen, Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en oogartsen. Verder beschikken we over aanzienlijke groep van vrijwilligers verdeeld over zeven Regio’s in Nederland, een redactiecommissie van ons kwartaalblad Ogenblikje, een telefoonteam lotgenotencontact en een (medische)kennisgroep.

De vereniging is verder actief in de directe begeleiding op het gebied van problemen rondom zorgverzekeringen, ziekte en werk en het UWV. We nemen actief deel in patiënten participatie en wetenschappelijk onderzoek en hebben zitting in overlegstructuren bij de diverse koepels zoals de ReumaNederland, Nederlandse Patiënten Federatie, Ieder(in) etc. Hiernaast zijn we medeoprichter van Sjögren Europe.

Voor medische expertise met betrekking tot Sjögren verwijzen we u graag naar het Nationaal Sjögren Expertisecentrum te Groningen, het UMC Utrecht of het Erasmus MC te Rotterdam.

Heeft u andere of algemene vragen met betrekking tot Sjögren of wilt u meer informatie kunt u deze richten aan:

Voor vragen over wetenschappelijk onderzoek of patiënten participatie:

Voor (kleine) medische vragen:

Voor vragen over vergoedingen en zorgverzekeringen:

Hieronder kunt u per zorgverlenersgroep informatie lezen over bekende problemen waarmee u als professional te maken kunt krijgen in de begeleiding en behandeling van een Sjögrenpatiënt.

Tandartsen

In uw praktijk kunt u geconfronteerd worden met patiënten waarbij er sprake is van min of meer ernstige vorm van een droge mond, opvallende tandheelkundige problemen zoals gaatjes op vreemde plaatsen etc. Een oorzaak van de tandheelkundige problematiek zou kunnen liggen in een ziekte zoals Sjögren of door bestraling in het hoofd-halsgebied als gevolg van kanker.

Bij Sjögren is er onder andere sprake van verminderde of sterk verminderde speekselproductie. Dit komt omdat door de aandoening de speekselklieren helemaal niet of slechts nog in beperkte mate speeksel aanmaken. Het gevolg is dus de droge mond en door het gebrek aan speeksel of door slechte kwaliteit van het resterende speeksel tandheelkundige problemen en verlies van tanden en/of kiezen. Daarom wordt geadviseerd patiënten ook vaker te controleren dan volgens de gebruikelijke standaard van eens per zes of twaalf maanden.

Het verdiend in een dergelijk geval aanbeveling om na te gaan of de patiënt al is gediagnosticeerd met de aandoening. Is dit niet het geval dan is een doorverwijzing naar de huisarts en of medisch specialist op zijn plaats. Omdat Sjögren een reuma gerelateerde aandoening gaat is de reumatoloog hiervoor de meest aangewezen specialist.

De zorgverzekeringswet biedt bij het bestaan van ernstige tandheelkundige problemen als gevolg van de aandoening, mogelijkheden om de behandelingen vanuit de basisverzekering te vergoeden door de zorgverzekeraar. Er zijn in dat geval twee mogelijkheden.

 • U verwijst de patiënt door naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
 • U gaat de patiënt zelf behandelen. In dat geval is vereist dat u, voor dat de behandeling aanvangt, middels het machtigingenportaal VECOZO, een goed gemotiveerde machtiging vraagt bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

In de aanvraag neemt u in ieder geval op:

 • Het behandelplan.
 • De te verwachte kosten.
 • Eén of meerdere gebitsfoto’s.
 • De behandelhistorie.
 • Indien vastgesteld, dat het gaat om een gediagnosticeerde Sjögrenpatient.
 • Zo mogelijk een omschrijving van de mate van droogheid (Xerostomie) in de mond en de relatie tussen de xerostomie en het tandheelkundig probleem.
 • Het verdient aanbeveling om alvorens de machtiging in te dienen kennis te nemen van de richtlijnen xerostomie of parodontologie van het College Adviserend Tandartsen.

De mogelijke aanspraak op bijzondere tandheelkunde is gebaseerd op de onderstaande artikelen 2.1 en 2.7 van het Besluit Zorgverzekering.

Artikel 2.1 lid 3 Besluit Zorgverzekeringen.

Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar vorm en inhoud redelijkerwijs is aangewezen.

Artikel 2.7 Besluit Zorgverzekeringen.

1. Mondzorg omvat zorg zoals tandartsen die plegen te bieden, met dien verstande dat het slechts betreft tandheelkundige zorg die noodzakelijk is:

 1. Indien de verzekerde een zodanig ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft dat hij zonder die zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan;
 2. Indien de verzekerde een niet tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft en hij zonder die zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de aandoening zich niet had voorgedaan;
 3. Indien een medische behandeling zonder die zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben en de verzekerde zonder die andere zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de aandoening zich niet had voorgedaan.

In juridisch zin is met name het gestelde onder A en B van toepassing op de Sjögrenpatiënt. Bij voorkeur en ook in de visie van het Zorginstitiuut Nederland, is Sjögren, een aandoening vallende onder sub b van lid 1 van artikel 2.7 Besluit Zorgverzekering.

Daarnaast dient er nog rekening te worden gehouden met het maatmanbeginsel. Dat wil zeggen dat een patiënt alleen recht heeft op

tandheelkundige behandelingen die leidt tot een mondgezondheid als diegene had, voordat de medische aandoening is ontstaan.

Nadat u de aanvraag machtiging heeft ingediend zal deze worden behandeld door de betreffende zorgverzekeraar en mogelijk ook worden beoordeeld door de adviserend tandarts van die zorgverzekeraar.

Helaas moeten wij constateren dat de behandeling en toekenning van machtigingen erg verschilt per zorgverzekeraar. Het is chaotisch, rechtsongelijk en willekeurig. Bij de ene zorgverzekeraar wordt een aanvraag zonder meer goedgekeurd. Een andere zorgverzekeraar is van mening dat niet iedere patiënt een droge mond heeft en vraagt om een mond en speekselonderzoek. Een dergelijk onderzoek maakt echter veelal deel uit van de diagnostische criteria bij Sjögren. Een derde verzekeraar wijst zonder meer iedere aanvraag af met verschillende afwijzingsgronden.

Geadviseerd wordt om voordat u de machtiging aanvraagt afhankelijk van het tandheelkundig probleem, kennis te nemen van de CAT richtlijnen 2.7 lid 1 sub a/b, de richtlijn xerostomie, de richtlijn parodontologie, de richtlijn slijtage/erosie of de richtlijn 2.7 lid 1 sub b of c. (www.college-at.nl/wetten&regels/Toetsingsrichtlijnen)

De machtiging aanvraag zal worden beoordeeld door een adviserend tandarts van de betrokken zorgverzekeraar. Als het goed is neemt deze bij twijfel of vragen over b.v. doelmatigheid contact met u op om de aanvraag te bespreken.

Zowel bij toewijzing als bij afwijzing van uw aanvraag krijgt u daarvan een schriftelijke mededeling van de betrokken zorgverzekeraar.

Bij afwijzing van uw aanvraag kan er een heroverweging/bezwaar worden ingediend. U, maar ook de patiënt kunnen tegen de afwijzing bezwaar aantekenen, b.v. door het indienen van een gemotiveerde verzoek tot heroverweging.

Over het algemeen genomen zal de patiënt het bezwaar op stellen en in dienen. In incidentele gevallen en op verzoek verleend de vereniging daarbij directe ondersteuning. Hierbij kan de patiënt u vragen om behulpzaam te zijn bij de verdere onderbouwing.

Als ook het ingediend bezwaar wordt afgewezen is, eerst dan is een vervolg mogelijkheid de kwestie voor een bindend advies voor te leggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Een andere mogelijkheid is om een rechter de afwijzing te laten beoordelen.

Dit is dus echter pas mogelijk als ook het heroverwegingsverzoek of het ingediend bezwaar is afgewezen.

Heeft u nog vragen over deze procedure, kunt u deze stellen via ons e-mailadres:

 

Tot slot

Wij hopen als patiëntenvereniging die de belangen van onze patiënten behartigt u met vorenstaande enig inzicht en informatie te hebben verstrekt met betrekking tot Sjögren. Heeft u behoefte aan nog meer informatie wilt u deze dan richten aan . Uw vraag zal via dit mailadres verder worden geleid naar een betrokken bestuurslid of lid van de medische adviescommissie van de NVSP.
Delen op social media?
Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Alles weigeren
Lees meer...
Analytics
Google
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen