ANBI

De belastingdienst heeft de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP) aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), fiscaal bekend onder RSIN nummer: 806299459. Hierdoor zijn giften aan onze vereniging voor de donateurs en schenkers aftrekbaar van hun inkomstenbelasting. Tevens hoeft de NVSP geen erf- en/of schenkingsbelasting te betalen over ontvangen giften, schenkingen en/of legaten. Meer informatie over ANBI vindt u op de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

De NVSP staat ingeschreven bij de KvK Utrecht, onder nummer 40480667 en is gevestigd te Maarssen (Postbus 6, 3600 AA  MAARSSEN, bezoekadres Bisonspoor 332, 3605 JT  MAARSSEN). Zij is op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 – 14.30 uur en op woensdag van 9.30 – 11.30 uur bereikbaar per e-mail info@nvsp.nl en per telefoon 0346 – 55 63 76.

Bestuur:

Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit 5 personen:

 • Voorzitter                                
  Annemiek Heemskerk                                   
  voorzitter@nvsp.nl
   
 • Secretaris                                
  Joop Volkers                                    
  secretaris@nvsp.nl
   
 • Penningmeester                       
  Fred de Lege
  penningmeester@nvsp.nl         
                    
 • Algemeen bestuurslid              
  Johan Mooi                                               
  zorgverzekeringen@nvsp.nl
   
 • Algemeen bestuurslid              
  Mascha Oosterbaan (eindredacteur)       
  eindredacteur@nvsp.nl
                                      

Personeel:

De vereniging heeft een parttime secretaresse in dienst t.w. mevrouw Joyce Koelewijn-Tukker. Zij heeft een dienstverband voor 28 uur per week, salaris conform betreffende functieomschrijving via de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.

Beloningsbeleid

Alle bij de vereniging betrokken vrijwilligers verrichten hun taken onbezoldigd. Op basis van declaraties worden onkosten ten behoeve van de vereniging aan de betrokkenen vergoed. De NVSP kent geen vacatie of presentiegelden. In de statuten zijn de samenstelling en de taken van het bestuur geregeld.

Doelstellingen

De statutaire doelstelling is:
Het optimaal behartigen van de belangen van Sjögrenpatiënten en het uitoefenen van zorg-gerelateerde functies op het terrein van belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het wegnemen van onbegrip ten aanzien van het syndroom van Sjögren;
 • het zich laten adviseren door medische en paramedische deskundigen;
 • belangenbehartiging van patiënten bij zorgaanbieders, verzekeraars en overheden;
 • het samenstellen en uitgeven van brochures, folders, periodieken en het houden van inleidingen en het verzorgen van publiciteit;
 • het vestigen van een landelijk telefonisch contactadres en telefonisch lotgenotencontact, het oprichten van zelfhulpgroepen en het organiseren van gespreksgroepen;
 • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het syndroom van Sjögren en ondersteunen daarvan met ervaringen van haar leden;
 • samen te werken met verenigingen, stichtingen en andere instellingen, welke samenwerking gezien het doel van die verenigingen, stichtingen en andere instellingen bevorderlijk zou kunnen zijn voor het doel van de vereniging;
 • andere middelen, welke het gestelde doel kunnen bevorderen.

Verantwoording en toelichting

Op 14 april 2018 heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden, hierin werd het jaarverslag 2017, het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 met begroting 2018-2021 en de jaarrekening 2017 voorgelegd ter verantwoording aan de leden. De goedgekeurde stukken treft u hieronder aan.

Uitgeoefende activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks regionale bijeenkomsten voor haar leden in de vorm van lotgenotencontacten en informatiebijeenkomsten. Daarnaast geeft zij een kwartaalblad uit onder de naam ’n Ogenblikje. Het complete overzicht van de activiteiten wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag. (vanaf pagina 22)

Financiële verantwoording

De financiële verrichtingen van de vereniging worden gecontroleerd door een kascommissie die de boeken controleert. Jaarlijks wordt er ten aanzien van de subsidie verantwoording afgelegd aan het CIBG| Fonds PGO. Het complete financiële overzicht wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

Het meerjarenbeleidsplan 2018-2021 treft u hier aan.

De statuten van de vereniging treft u hier aan.

De (concept) Notulen algemene ledenvergadering van 13 mei 2017 treft u hier aan. In tegenstelling tot wat er in de notulen vermeldt staat, zal de ALV van 2018 op 14 april 2018 gehouden worden.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging treft u hier aan.