Sjogren logo

Datum: 04-11-2021

Deze Algemene Voorwaarden zijn van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten:

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website en alle verkoopovereenkomsten die via de Website tussen de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en haar klanten tot stand komen.

Dit geldt voor alle huidige aangeboden Producten van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en de toekomstige aan te bieden nieuwe Producten.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen:

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Account:

Het door de Koper aangemaakte klantaccount met behulp waarvan Koper Producten op de genoemde Website kan kopen;

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar zijn gemaakt;

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten:

De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, Bisonspoor 3002 - B505, 3605 LT Maarssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, nummer 40480667;

Koper:

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en via deze Website gewenste Producten bestelt;

Overeenkomst:

De Overeenkomst tussen Koper en de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten op grond waarvan Koper Producten van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten koopt en de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten deze Producten aan de Koper levert;

Producten:

De door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten op haar Website aangeboden Producten;

Website:

De Website waarop de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten de Producten aanbiedt, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de Websites www.nvsp.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:

1.            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, alle aanbiedingen van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en alle Overeenkomsten waarbij de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten partij is. Door gebruik te maken van de Website, aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

2.            Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de orderbevestiging, bijvoorbeeld door middel van daartoe op de Website beschikbaar gestelde faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

3.            Als deze Algemene Voorwaarden éénmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en Koper, wordt Koper geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

4.            Als en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst:

1.            Alle door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten gedane aanbiedingen, prijsopgaven, mededelingen over hoedanigheden en levertijden van de Producten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende product(en).

2.            Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten de bestelling van de Koper heeft bevestigd. De bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website of e-mail) of, indien overeengekomen, schriftelijk plaats vinden.

Artikel 4 – Tarieven, declaraties en betaling:

1.            Koper betaalt voor de Producten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en inclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. De op de Website vermelde prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2.            De betaling vindt vooraf plaats door:

(i) overmaking van het bedrag door Koper via iDeal, Bancontact, internetbankieren of andere door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten aangeboden betaalmethoden.

Artikel 5 – Levering en garanties:

1.            De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van de Producten. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten kenbaar heeft gemaakt.

2.            Tenzij uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen, wordt de leveringstermijn geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Ook als de leveringstermijn in een kalenderdatum is uitgedrukt is deze te allen tijde indicatief. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de opdrachtgever de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten schriftelijk alsnog een redelijke termijn te stellen waarbinnen de levering dient plaats te vinden, behoudens het in artikel 11 genoemde geval van overmacht.

 

3.            Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan Koper bij de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het eigendom van het product gaat over op de Koper zodra de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten de betaling voor het product heeft ontvangen.

4.            Mocht een product onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden of niet overeenkomen met hetgeen Koper heeft besteld, kan Koper contact opnemen met het kantoor van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten () om te bekijken of het product aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten geretourneerd kan worden. Alle retourzendingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product door Koper, door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten zijn ontvangen. Producten worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat. Naar keuze van De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten zal De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (i) een vervangend Product leveren dan wel (ii) de koopprijs uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het Product terugbetalen, dit laatste uitsluitend indien Koper reeds voor het Product heeft betaald.

5:            De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten staat er niet voor in dat de Producten gebruikt kunnen worden voor het doel dat Koper voor ogen heeft.

Artikel 6 – Herroepingsrecht:

1.            Onverminderd artikel 5 lid 4, heeft Koper bij de aankoop van de Producten gedurende 14 dagen het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper.

2.            Tijdens deze termijn dient Koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als Koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient Koper het retour via aan te melden en zal hij vervolgens het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten retourneren, Overeenkomstig de door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.            Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien Koper reeds voor het product heeft betaald zal de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van het product door de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten, terugbetalen.

4.            Koper komt geen herroepingsrecht toe als de Producten duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of verouderen.

5.            Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, zal de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten dit tijdig voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst aan Koper melden.

Artikel 7 – Privacy:

1.            Om de Producten te kunnen leveren dient de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten persoonsgegevens te verzamelen. De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.            Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de in Bijlage 1 opgenomen Privacyverklaring van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

Artikel 8 – Verplichtingen Koper:

1.            Koper garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn.

2.            Om Producten via de Website te kunnen bestellen kan de Koper een account aanmaken. De Koper is in de gelegenheid om als gast te bestellen indien men dit wenst. Het account is bereikbaar door gebruik van een inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en Koper is niet gerechtigd om derden gebruik te laten maken van deze gegevens en het account.

3.            Koper is verantwoordelijk voor ieder gebruik van het account en vrijwaart de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van het account. De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten is gerechtigd de inlognaam en wachtwoord te veranderen als dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade of het vernieuwen van de Website.

Artikel 9 – Website:

1.            De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijk zorg samengesteld.

2.            De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Koper op schadevergoeding jegens de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten ontstaat.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid:

1.            De totale aansprakelijkheid van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. Redelijke kosten die Koper zou moeten maken om de prestatie van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Koper wordt ontbonden;

b. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

2.            De Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 11 -Overmacht:

1.            Indiende Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten door overmacht van blijvende of tijdelijke aard verhinderd wordt de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheet of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, waarmee de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten  bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het in gebreke zijn van haar toeleveranciers, het in gebreke zijn van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde vervoerders, werkstaking en calamiteiten (zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, natuurrampen, storm, brand en diefstal), alsmede ongeval of ziekte van personeel van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten of andere onverwachte storingen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht:

1.            Op de (rechts)verhouding tussen de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten en Koper is Nederlands recht van toepassing.

2.            Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Utrecht. Indien de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten zich jegens Koper schriftelijk op de in artikel 12.1 opgenomen forumkeuze beroept, kan Koper kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Koper dient deze keuze binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten bekend te maken.

 

Item(s)

De winkelwagen is leeg

Login

Opslaan
Cookie gebruikersvoorkeuren
Wanneer u een website bezoekt, kan er informatie in uw browser worden opgeslagen of eruit worden opgehaald, voornamelijk in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw...
Accepteer alles
Alles afwijzen
Lees verder...
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accepteren
Afwijzen
Hikashop
Nodig om afterekenen in de winkel
Hikashop
Winkelwagen ID
Accepteren
Afwijzen